Windows 7環境下啟動校務軟體步驟說明

一、   先執行Windows 7環境下IE8的安全性設定調整。(一台機器只需要設定一次即可) 

二、   每次執行校務系統軟體,都請依下列步驟執行:

 

1.      ””開始””

2.      再按所有程式

 

 

3.      選擇”Internet Explorer”按右鍵

 

 

4.      選擇以系統管理員身分執行

電腦會出現詢問使用者帳戶控制的訊息,請按(Y)”

 

 

5.      再選擇校務系統軟體,電腦會產生詢問畫面,請執行安裝,就可以使用校務系統軟體了